Undervisning


Andra Söndagen efter Trefaldighet

Kallelsen till Guds rikeSakarja 3:1-7


1 Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. 2 Men Herren sade till Satan: ”Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är inte denne en brand ryckt ur elden?”

3 Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. 4 Och ängeln sade till dem som stod inför honom: ”Ta av honom de orena kläderna.” Sedan sade han till Josua: ”Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag ska klä dig i högtidskläder.” 5 Då sade jag: ”Sätt en ren turban på hans huvud.” Och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där.

6 Och Herrens ängel försäkrade Josua och sade: 7 ”Så säger Herren Sebaot:


Om du vandrar på mina vägar

och håller mina befallningar,

så ska du få styra över mitt hus

och vakta mina förgårdar.

Du ska få en plats att vandra på

bland dem som står här.
Uppenbarelseboken 19:5-9


5 Och från tronen kom en röst som sade:


"Prisa vår Gud,

alla hans tjänare,

ni som vördar honom,

både små och stora!"


6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska, och de sade:


"Halleluja!

Herren vår Gud den Allsmäktige

är nu kung.

7 Låt oss glädjas och jubla

och ge honom äran,

för Lammets bröllop har kommit

och hans brud har gjort sig redo.

8 Skinande rent linne

har hon fått att klä sig i."


Linnet är de heligas rättfärdighet.

9 Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna."
Lukasevangeliet 14:15-24


15 En av gästerna som hörde detta sade till honom: "Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike!" 16 Jesus sade till honom: "En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. 17 När tiden för festen var inne, sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt.

18 Men alla började ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. 19 En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar. 20 Ännu en annan sade: Jag har gift mig, så därför kan jag inte komma.

21 Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. 22 Och tjänaren sade: Herre, vad du befallde är gjort, och det finns fortfarande plats. 23 Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in, så att mitt hus blir fullt. 24 Jag säger er: Ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid."
Psalm 65:2-5


2 Gud, dig lovar man i stillhet i Sion.

Till dig uppfyller man löften.

3 Du som hör bön,

till dig kommer alla människor.


4 Synderna är mig övermäktiga,

du är den som sonar våra brott.

5 Salig är den som du utväljer,

som får komma dig nära

och bo i dina gårdar.

Låt oss mättas

av det goda i ditt hus,

det heliga i ditt tempel.